Dokument och villkor

Låneavtal

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR. Låneavtal nr _____

Datum: _____

Avtal mellan:

Kreditgivaren
Namn: Creditstar Sweden AB
Organisationsnummer: 556842-9707
Adress: c/o Regus Norra Bantorget, Olof Palmes gata 29, våning 4, 111 22 Stockholm
Telefon: 08 525 008 59
E-post: kundtjanst@creditstar.se

och

Lånetagaren
Namn: _____
Personnummer: _____
Adress: _____
Telefon: _____
E-post: _____

1 BAKGRUND

1. Creditstar Sweden AB (”Långivaren”) tillhandahåller lån till privatpersoner efter ansökan elektroniskt via Långivarens webbsida, www.creditstar.se, eller genom att kontakta kundtjänst (”Låntagaren”). Priser och avgifter för Långivarens tjänster framgår av prislista på Långivarens hemsida. Alla nya låntagare som ansöker om lån måste ta del av och godkänna dessa allmänna lånevillkor (”Lånevillkoren”) innan låneansökan kan genomföras och kreditavtal ingås.

2 LÅN

2.1 Efter att Låntagaren fullbordat ansökan och godkänt Lånevillkoren samt att Långivaren inhämtat en kreditupplysning avseende Låntagaren kan Låntagaren beviljas ett lån från Långivaren (”Lånet”). Genom sin ansökan godkänner Låntagaren dels att en kreditupplysning avseende Låntagaren inhämtas dels, förutsatt att Lånet beviljas, dessa Lånevillkor. Genom att Långivaren beviljar Låntagarens ansökan ingås ett kreditavtal, se punkt 3.6 nedan.

2.2 För att kunna prövas för och därmed beviljas Lånet måste Låntagaren ha fyllt 18 år, vara folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt personnummer. För att beviljas Lånet måste Låntagaren dessutom uppfylla av Långivaren och enligt gällande lag uppställda krav på återbetalningsförmåga. Om Lånet inte beviljas, så meddelas kunden om detta.

2.3 Utbetalning av lånet sker inom en arbetsdag efter att Lånet godkänts enligt punkt 3.5 nedan, till ett av konto som angivits av Låntagaren.

2.4 Långivaren äger rätt att inte behöva ange skäl till varför en låneansökan avslås.

2.5 Låntagaren kan endast ha ett lån hos Långivaren i taget.

3 LÅNEPRODUKTER

3.1 För att kunna ta del av Långivarens låneprodukter och ansöka om Lånet måste Låntagaren registrera sig för ett användarkonto på Långivarens webbplats, www.creditstar.se samt lämna all den information som efterfrågas och anges som obligatorisk.

3.2 Låntagaren ansvarar för att den information som Låntagaren lämnar Långivaren är korrekt och åtar sig att meddela Långivaren utan dröjsmål eventuella ändringar av den information som Låntagaren lämnat.

3.3 Villkor för användarkontot återfinns på Långivarens webbplats, www.creditstar.se.

3.4 Genom att registrera sig för ett användarkonto har Låntagaren möjlighet att ansöka om en Högkostnadskredit med de generella lånebelopp, löptider och återbetalnings intervaller som framgår av Långivarens hemsida www.creditstar.se.

3.5 Låntagaren väljer något av de lånebelopp som Långivaren erbjuder för Högkostnadskrediter. De specifika lånebelopp och löptider som Låntagaren slutligen ges möjlighet att välja emellan framgår meddelas Låntagaren genom de ”Särskilda Lånevillkor” som tillsändes Låntagaren efter Långivarens behandling av Låntagarens låneansökan.

3.6 Efter att Låntagaren meddelat Långivaren val av lånebelopp och löptid samt därigenom godkänt de Särskilda Lånevillkoren, fattar Långivaren slutligt beslut om huruvida Lånet skall beviljas.

3.7 Den ränta som Låntagaren ska betala för Lånet enligt punkt 4 nedan följer av Låntagarens val av låneprodukt, lånebelopp och löptid för Lånet.

4. RÄNTA

4.1 Låntagaren skall till Långivaren betala ränta beräknad på vid varje tid utestående kreditbelopp, från och med utbetalningsdagen till och med förfallodagen för krediten i enlighet med de Särskilda Lånevillkoren.

5 ÅTERBETALNING

5.1 Lånet ska återbetalas enligt bestämmelserna i dessa Allmänna Lånevillkor och i de Särskilda Lånevillkoren, dock att Lånet i sin helhet är reglerat senast på förfallodagen genom inbetalning på av Långivaren anvisat bank- eller postgirokonto. Försenad återbetalning kan påverka Låntagarens kreditvärdighet och möjligheten att beviljas lån i framtiden.

6 DRÖJSMÅL

6.1 Om betalning av Lånet ej fullgörs i tid, skall Låntagaren betala en dröjsmålsränta på det förfallna beloppet till dess att full betalning är Långivaren tillhanda. Dröjsmålsräntan uppgår till 40 % nominell ränta per år på kapitalbeloppet.

7 ANDRA AVGIFTER

7.1 Låntagaren är skyldig att ersätta Långivaren en påminnelseavgift om 60 kr om betalningen inte är Långivaren tillhanda på förfallodagen samt en avgift om 180 kr för inkassokrav eller ett högre belopp som kan följa av förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m. samt för upprättande av avbetalningsplan med 170 kr eller ett högre belopp som kan följa enligt nämnda förordning. Härutöver kan Låntagaren förpliktas ersätta Långivaren för dennes rättegångskostnader enligt gällande lagregler därom.

7.2 Uppläggningsavgift á 399 kr är inkluderad i den första månadsbetalningen. 49 kr månatligt administrationsavgift debiteras och betalas vid varje återbetalningstillfälle.

8 FÖRTIDSINLÖSEN

8.1 Låntagaren har rätt att när som helst betala hela Lånet i förtid. Låntagaren ska, utöver det lånade beloppet, betala eventuella kostnader enligt punkt 7, 8 och 9 samt upplupen ränta för Lånet fram till tidpunkten för betalningen, men inte för tiden därefter. Vid förtidsinlösen skall kunden kontakta Långivarens kundtjänst.

9 LÅNGIVARENS RÄTT ATT SÄGA UPP LÅNET I FÖRTID

9.1 Långivaren har rätt att säga upp lånet till betalning vid en tidpunkt som långivaren bestämmer om någon av följande omständigheter föreligger.

a. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger tio (10) procent av lånefordran.

b. Låntagaren är sedan mer än en månad i dröjsmål med betalning av ett belopp som överstiger fem (5) procent av lånefordran och dröjsmålet avser två eller flera poster som förfallit vid olika tidpunkter.

c. Låntagaren är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med betalningen.

d. Det står klart att Låntagaren genom att avvika, skaffa undan egendom eller genom att förfara på annat sätt undandrar sig att betala lånet.

9.2 Vill Långivaren få betalt i förtid enligt punkterna a. till c. ovan gäller en uppsägningstid om fyra veckor räknat från den tidpunkt då långivaren skickat meddelande om uppsägning i rekommenderat brev till låntagaren, eller att låntagaren på annat vis får kännedom om uppsägningen av Lånet.

9.3 Har Långivaren krävt betalning i förtid enligt någon av punkterna a. till c. ovan är låntagaren inte skyldig att betala i förtid om låntagaren före utgången av uppsägningstiden betalar det kapitalbelopp, den ränta och dröjsmålsränta samt de avgifter och kostnader som förfallit. Detsamma gäller om låntagaren vid uppsägning enligt punkt d. genast efter uppsägningen eller inom fyra veckor ställer godtagbar säkerhet för lånet. Låntagare som genom denna bestämmelse undgått uppsägning enligt någon av punkterna a. till d. äger inte rätt att ånyo åberopa denna bestämmelse.

9.4 Vidare har Långivaren rätt att säga upp lånet till omedelbar betalning om långivaren har anledning att misstänka att Låntagaren använder Lånet, direkt eller indirekt, för att helt eller delvis främja penningtvätt och/eller finansiera brottslighet.

10 ÅNGERRÄTT ENLIGT LAG

10.1 Låntagaren har rätt att inom 14 dagar från dagen då avtalet ingicks utnyttja sin ångerrätt enligt Konsumentkreditlagen (2010:1846) och frånträda låneavtalet. Avbeställning ska ske genom att kunden personligen kontaktar Långivarens kundtjänst eller lämnar ett skriftligt meddelande till Långivaren som innehåller följande: uppgift om att avbeställning sker, uppgift om Låntagarens namn och personnummer och mobiltelefonnummer, datum samt Låntagarens underskrift. Om avbeställning sker ska Låntagaren betala till Långivaren kapitalet och upplupen ränta på detta kapital från och med det datum då krediten utnyttjades till och med det datum då kapitalet återbetalas, utan onödigt dröjsmål men senast 30 kalenderdagar efter det att meddelandet om att konsumenten frånträder avtalet har sänts till kreditgivaren. Räntebeloppet ska beräknas på grundval av den kreditränta som avtalats.

11 ÖVERLÅTELSE AV KREDIT

11.1 Långivaren har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran och andra rättigheter eller skyldigheter enligt detta kreditavtal till annan utan att i förväg inhämta Låntagarens godkännande. Långivarens medgivande krävs däremot om betalningsansvaret ska övertas av annan.

12 MEDDELANDE

12.1 Utöver punkt 3 ovan är Låntagaren skyldig underrätta Långivaren om ändring av adress, telefonnummer, e-post och andra kontaktuppgifter utan dröjsmål.

12.2 Låntagaren godkänner att all korrespondens från Creditstar till Låntagaren går till Låntagarens registrerade e-postadress. Den registrerade e-postadressen är den adress som Låntagaren uppger i sina kontoinställningar.

13 BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

13.1 Användaren accepterar Creditstars personuppgiftsavtal.

14 MISSBRUKSREGISTRERING

14.1 Långivaren kan komma att registrera uppgifter i särskilt missbruksregister för fall då lånet sägs upp, grovt eftersatt betalningsskyldighet eller om kredit beviljats på oriktiga förutsättningar.

15 BEGRÄNSNING AV LÅNGIVARENS ANSVAR

15.1 Långivaren ansvarar inte för skada som orsakats direkt eller indirekt av tredje part eller Långivarens tjänsteleverantörer så som banker mm. hänförlig till att Lånet ej betalas ut inom den tid eller till det belopp som stipuleras av dessa Lånevillkor eller av de Särskilda Lånevillkoren.

15.2 Långivaren ansvarar under inga omständigheter för skada hänförlig till att kredit inte beviljas.

15.3 Långivaren ansvarar inte för skada som beror på svenskt eller utländskt lagstiftning, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, force majeure, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott eller lock-out eller annan liknande omständighet. Förbehållet om strejk, blockad, bojkott eller lock-out gäller även om Långivaren själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall ska inte ersättas av Långivaren om Långivaren varit normalt aktsam. Långivaren ansvarar inte för skada som orsakats av tredje part eller Långivarens tjänsteleverantörer så som banker mm.

15.4 Föreligger hinder för Långivaren att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i punkt 16.3 ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret har upphört. Är Långivaren till följd av omständighet som anges ovan förhindrad att ta emot betalning, har Långivaren för den tid under vilken hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. Långivaren ansvarar inte heller då Långivaren handlar i enlighet med svensk lag eller EU-rätt.

16 ÖVRIGT

16.1 Svensk rätt skall tillämpas på lånet. Eventuella tvister gällande lånet prövas av allmän domstol.

Europeisk standardinformation för konsumentkrediter

SÄRSKILDA VILLKOR / STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

Creditstar Sverige AB med säte i Stockholm.


1. KREDITGIVARENS/KREDITFÖRMEDLARENS NAMN OCH KONTAKTUPPGIFTER

Kreditgivare: Creditstar Sweden AB
Adress: c/o Regus Norra Bantorget, Olof Palmes gata 29, våning 4, 111 22 Stockholm
Telefon: 08 525 008 59
E-post: kundjanst@creditstar.se
Webbadress: www.creditstar.se

2. BESKRIVNING AV HUVUDDRAGEN I KREDITPRODUKTEN

Typ av kredit Lån utan säkerhet
Det sammanlagda kreditbeloppet _____
Villkoren för kredit nyttjandet För uttag av krediten krävs att Låntagaren har undertecknat kreditavtalet och att övriga eventuella villkor för uttag av krediten eller av en del av denna har uppfyllts.

Kreditgivaren har rätt att neka uttaget av Lånet eller den del av den om det föreligger en förfallogrund i enlighet med villkoren för krediten, Låntagaren har lämnat in ansökan om skuldsanering till domstol eller om Låntagaren har fått en anteckning om betalningsanmärkning efter det att krediten beviljats.

Utbetalning av beviljat kreditbelopp sker till det bankkonto som Låntagaren angivit.
Kreditavtalets löptid _____ dagar
Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas Du måste betala följande:

_____ var 30-onde dag Ränta och/eller avgifter ska betalas på följande sätt:
Ordning i vilken betalning bokförs –
 1. Kronofogdemyndighetens avgifter
 2. Creditstar Sverige AB avgifter vid ansökan om betalningsföreläggande
 3. Påminnelseavgift
 4. Inkassoavgift
 5. Dröjsmålsränta
 6. Uppläggningsavgift
 7. Ränta
 8. Kapitalbelopp
Det totala belopp som du ska betala
Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten.
_____

3. KREDITKOSTNADER

Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet _____ Fast
Effektiv ränta:

Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet.
Den effektiva räntan anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden.
_____

Representativt exempel: Ett lån på 21 500 kr till 40 % nominell ränta, 399 kr uppläggningsavgift, 49 kr månatlig administrationsavgift med en återbetalningstid på 23 månader ger en effektiv ränta på totalt 58.45 %. Uppläggningsavgift betalas med den första månatliga betalningen.
Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om
- en försäkring som säkerhet för krediten
- någon annan kompletterande tjänst?
Nej
Andra kostnader i samband med kreditavtalet Nej
Kostnader i samband med försenade betalningar:

Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit.
Du kommer att debiteras 40 % dröjsmålsränta för uteblivna betalningar, 60 kr för påminnelse och 180 kr för Inkassokrav. Vid ansökan hos Kronofogdemyndigheten om betalningsföreläggande och verkställighet står du för kostnaderna.

4. ANDRA VIKTIGA RÄTTSLIGA ASPEKTER

Låntagaren har rätt att ångra
Ångerrätt:
Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.
Du har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar efter att låneavtalet ingicks. Beloppet som utbetalats till dig samt ränta på kreditbeloppet skall återbetalas till Kreditgivaren inom 30 dagar från att du utnyttjar din ångerrätt.
Förtidsåterbetalning
Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.
Kreditgivaren tar ej kompensation för förtidsbetalning
Förtidsåterbetalning:

(Hel eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst.)
Ja, låntagaren kan alltid förtidsåterbetala lånet, se Allmänna Lånevillkor.
Sökning i en databas:

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet.
Creditstar inhämtar kreditupplysning från

Kredit Bisnode AB

Big Data Scoring AS

AAA Soliditet AB

Instantor AB
Rätt till att få ett utkast till ett kreditavtal:

Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig.
Ja

5. YTTERLIGARE INFORMATION NÄR DET GÄLLER DISTANSFÖRSÄLJNING AV FINANSIELLA TJÄNSTER

a) Beträffande kreditgivaren Creditstar Sweden AB
Registrering/organisationsnummer 556842-9707
Bolagsverket.

Organisationsnummer: 556842–9707
Den berörda tillsynsmyndigheten Finansinspektionen
b) Beträffande kreditavtalet
Utnyttjande av ångerrätten Låntagaren har rätt att ångra (frånträda) det ingångna Låneavtalet inom 14 dagar från det att skuldebrevet har undertecknats i enlighet med konsumentkreditlagen (2010:1846). Avbeställning sker genom meddelande till Kreditgivaren. Om avbeställning sker skall låntagaren snarast och senast inom trettio (30) dagar från det att avbeställningen skedde återbetala det utbetalda beloppet samt ränta på kreditbeloppet. Även om lånet avbeställts är låntagaren skyldig att betala upplupen ränta. Låntagaren har genom undertecknandet av skuldebrevet begärt att lånebeloppet skall utbetalas redan innan ångerfristen har löpt till ända och låntagaren är därför skyldig att betala ränta på lånet till dess lånebeloppet har återbetalats.
Den lagstiftning som Kreditgivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks Svensk lag
Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/eller behörig domstol Svensk domstol
Språkordning Information och avtalsvillkor lämnas på svenska.
Med ditt samtycke har vi för avsikt att under kreditavtalets löptid kommunicera på svenska.
Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol Vid klagomål gällande lånet kan du vända dig till vår klagomålsansvarig Natalia Maslowska som nås på mejl klagomal@creditstar.se eller tel.: 08 525 070 08. Du kan även vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174,101 23 Stockholm, telefon 08 555 017 00.

Kreditgivaren ber Er att noggrant läsa igenom dessa Särskilda Lånevillkor. Vänligen bekräfta därefter via e-post att Ni godkänner de Särskilda Lånevillkoren och de Allmänna Lånevillkoren (vilka utgör en integrerad del av villkoren för Lånet) och att Ni därvid vill ansöka om Lånet. Vänligen notera att Kreditgivarens slutliga kreditbeslut inte fattas förrän efter mottagande av Er bekräftelse/ansökan enligt ovan. Kreditavtalen mellan Er och Kreditgivaren ingås således först i och med Kreditgivarens eventuella beslut om beviljande av Lånet.

Ni har rätt att inom 14 dagar från dagen då kreditavtalet ingicks utnyttja Er ångerrätt och frånträda låneavtalet, se de Allmänna Villkoren. Avbeställning skall ske genom att Ni personligen kontaktar Kreditgivarens kundtjänst eller lämnar ett skriftligt meddelande till Kreditgivaren därom. Om avbeställning sker ska Ni snarast betala tillbaka Lånet med tillägg för upplupen ränta till den dag återbetalning sker.

Med vänlig hälsning

Creditstar Sverige AB

Villkor

VILLKOR FÖR ANVÄNDARKONT


1 BAKGRUND

1.1 Dessa villkor utgör ett avtal mellan dig och Creditstar Sweden AB (“Creditstar”) och innehåller villkor för din registrering och användning av ett användarkonto på www.creditstar.se (”Hemsidan”).

2 REGISTRERA ETT ANVÄNDARKONTO

2.1 För att erhålla ett användarkonto krävs det att du genomgår en registreringsprocess där du lämnar av oss efterfrågad information. Registrering görs på Hemsidan. Du måste vara minst 18 år gammal för att få registrera ett användarkonto och du måste lämna fullständig och korrekt information om dig själv. Du förbinder dig även att hålla denna information uppdaterad.

2.2 När du har slutfört registreringsprocessen samt godkänt dessa villkor öppnar vi ett användarkonto åt dig som registrerad användare hos oss och sänder dig ett användarnamn och lösenord. Med användarnamnet och lösenordet får du tillgång till ditt användarkonto på Hemsidan.

3 DITT ANSVAR

3.1 Du ansvarar helt och hållet på egen hand för användningen av ditt användarkonto och för dess säkerhet. Du får inte avslöja ditt lösenord för andra personer. Du utsätter ditt användarkonto för risker om du låter andra personer använda det på ett otillbörligt sätt.

3.2 Du får inte använda användarkontot för olagliga syften eller på något sätt som kan skada, avaktivera, överbelasta eller försämra våra servrar eller nätverk, eller störa någon annan parts användning och åtnjutande av tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att vidta juridiska och tekniska åtgärder för att förhindra eventuella brott eller för att genomdriva dessa villkor.

3.3 Du är ansvarig för att den angivna e-postadressen är riktig och att du löpande läser inkommande e-post. Om du inte kan komma åt den registrerade e-postadressen ska du informera Creditstar omgående.

4 VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG

4.1 Användarkontot tillhandahålls ”i befintligt skick” utan några garantier av något som helst slag, uttryckliga eller underförstådda, och du använder användarkontot helt och hållet på din egen risk.

4.2 Creditstar ansvarar inte för några förluster eller skador som inte skäligen kunde förutses av Creditstar när detta avtal ingicks, och inte heller för eventuell förlust av data, vinst, intäkter, affärsmöjligheter eller förbrukade kostnader som uppkommer till följd av din användning av (eller din oförmåga att kunna använda) användarkontot.

4.3 Creditstar ansvarar inte för eventuella fel eller förseningar i fullgörandet av våra skyldigheter enligt dessa villkor som förorsakats av faktorer utanför vår skäliga kontroll.

4.4 Creditstar avsäger sig uttryckligen varje form av garanti, åtagande eller förpliktelse med avseende på att du kommer att kunna nå eller använda användarkontot vid de tidpunkter och på de platser du väljer.

5 PERSONUPPGIFTER

5.1 Använaren accepterar Creditstars personuppgiftsavtal.

6 ÄNDRING AV DESSA TJÄNSTEVILLKOR

6.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor sedan du underrättats och efter rimligt varsel. Vi lägger ut meddelanden om sådana eventuella ändringar på Hemsidan. Du är skyldig att regelbundet läsa igenom dessa villkor och eventuellt ytterligare villkor som läggs ut på Hemsidan.

7 MEDDELANDEN

7.1 Du samtycker till att vi i elektronisk form får skicka dig meddelanden avseende tjänsterna. Vi kan komma att skicka dig elektroniska meddelanden (1) till den e-postadress du lämnade till oss vid registrering av konto, eller (2) genom att lägga ut meddelandet på tillämplig på Hemsidan. Ett meddelande från oss betraktas såsom gällande två dagar efter det att det skickats av oss.

7.2 Om du har en kommentar om eller ett klagomål på någon av tjänsterna ska du kontakta vår kundtjänst via Hemsidan.

8 UPPSÄGNING

8.1 Om du bryter mot någon av bestämmelserna i detta avtal äger Creditstar rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan samt avsluta ditt användarkonto.

8.2 Utöver vår rätt att säga upp avtalet enligt ovan så förbehåller vi oss dessutom rätten att, utan föregående meddelande, avsluta ditt användarkonto om det har varit inaktivt i mer än [24 månader].

9 ÖVERLÅTELSE

9.1 Vi äger rätt att överlåta detta avtal när som helst utan föregående meddelande. Du har inte rätt att överlåta detta avtal på någon annan person.

10 BESTÄMMELSES OGILTIGHET

10.1 Skulle någon bestämmelse i dessa villkor befinnas ogiltig ska detta inte innebära att villkoren i dess helhet är ogiltiga, eller påverka eller inverka på den resterande giltigheten av återstoden av dessa villkor.

11 INGET AVSTÅENDE

11.1 Skulle du eller vi inte utöva någon rättighet eller gottgörelse baserad på dessa villkor ska denna underlåtenhet inte tolkas såsom ett avstående från ifrågavarande rättighet eller gottgörelse, eller förhindra att den utövas vid ett senare tillfälle.

12 BEHÖRIG DOMSTOL OCH GÄLLANDE LAG

12.1 Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol och med tillämpning av svensk lag.

Personuppgiftsavtal

Personuppgiftsavtal

1. Inledning

Detta personuppgiftsavtal gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Creditstar Sweden AB's låneansökan, ("Tjänsten") av Creditstar Sweden AB, organisationsnummer 556842-9707 ("Creditstar"). Detta personuppgiftsavtal beskriver den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Tjänsten, ändamålen med behandlingen, vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med och dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa detta personuppgiftsavtal noggrant innan du använder Tjänsten.

2. Viktiga begrepp

En Personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress men även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten kan utgöra personuppgifter. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, analysering, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

"Tillämplig dataskyddslagstiftning" betyder alla tvingande nationella och internationella lagar och regelverk om dataskydd som gäller vid var tid under detta personuppgiftsavtals avtalstid för parterna. Tillämplig dataskyddslagstiftning omfattar EU:s kommande allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) som träder i kraft den 25 maj 2018. Innan förordningen träder i kraft ska dataskyddslagstiftningen i Sverige vara tillämplig på detta avtal (Personuppgiftslagen 1998:204).

3. Uppgifter som behandlas

Creditstar samlar in och behandlar följande personuppgifter:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • IP-adress
 • Personnummer
 • Kontonummer
 • Andra uppgifter som du själv lämnar inom ramen för Tjänsten

När du använder Tjänsten kommer viss information att inhämtas, inklusive information om din användning av Tjänsten och teknisk data, vilket kan inkludera den URL genom vilket du får åtkomst till hemsidan, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

4. Ändamål med behandlingen

Vi kommer behandla informationen ovan för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla Tjänsten
 • För att säkerställa kundkännedom
 • För att personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsten
 • För att skicka dig notifieringar och meddelanden via post, telefon, elektronisk kommunikation (så som sms eller e-post) eller på annat sätt, inklusive att skicka dig marknadsföring av våra produkter och tjänster om du inte skriftligen har motsatt dig sådan marknadsföring
 • För att informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och användarvillkoren
 • För att förbättra och utveckla Tjänsten och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av Tjänsten
 • För att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten
 • För att förhindra användning av Tjänsten i strid med användarvillkoren för Tjänsten och för att förebygga och utreda missbruk av Tjänsten
 • För att fullgöra all förpliktelser enligt lag.

5. Samtycke

Genom att acceptera villkoren för Tjänsten samtycker du till att:

 • Creditstar använder dina personuppgifter för att tillhandahålla Tjänsten, säkerställa kundkännedom och personifiera samt förbättra din upplevelse av Tjänsten,
 • Creditstar använder dina personuppgifter för att informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och användarvillkoren,
 • Creditstar använder dina personuppgifter för att förbättra och utveckla Tjänsten och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av Tjänsten,
 • Creditstar använder dina personuppgifter för att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten,
 • Creditstar använder dina personuppgifter för att förhindra användning av Tjänsten i strid med användarvillkoren för Tjänsten och för att förebygga och utreda missbruk av Tjänsten,
 • Creditstar använder dina personuppgifter för att fullgöra förpliktelser enligt lag,
 • Creditstar kan skicka direktmarknadsföring till dig, t.ex. via post, telefon, elektronisk kommunikation (så som sms eller e-post) eller på annat sätt (du kan när som helst avsäga dig ytterligare erbjudanden)
 • Att Creditstar, till den av dig angivna mailadressen, har rätt att kontinuerligt skicka ut nyhetsbrev med information om nya tjänster eller erbjudanden från Creditstar. Om du inte längre önskar ta emot sådant nyhetsbrev kan du när som helst avsluta denna tjänst genom att kontakta Creditstar's kundtjänst.
 • Creditstar kan behandla dina personuppgifter längre än vad som normalt sett är nödvändigt för att fullgöra en förpliktelse enligt lag,
 • Personuppgifterna kan komma att hanteras och lämnas ut till Creditstar Group AS, org nr 11728905 ("Gruppen") eller till bolag med koncerntillhörighet till Gruppen samt tredje part som har skrivit på lämpligt avtal med Creditstar. Parter till vilka frekvent personuppgifter lämnas ut är: Bisnode AB, Auktoritet Inkasso AB, Eurocredit AB, ThreatMetrix Inc., Mobius Solutions, Ltd., Instantor AB.
 • Creditstar kan använda, lagra, utlämna och dela din information som svar på legala förfrågningar (som till exempel husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka och förhindra kriminell aktivitet,
 • Personuppgifter kan komma att överföras till och från tredje land (land utanför EU eller EES-området) I vissa fall kan överföring ske till länder där kommisionen inte beslutat om att landet har en adekvat skyddsnivå, det föreligger därmed eventuellt ökade risker för personuppgiftshanteringen avseende dess skyddsnivå och vidtagna skyddsåtgärder. Du är medveten om detta och samtycker explicit att detta får ske.
 • Du har möjlighet att återkalla ditt samtycke vilket kan göras skriftligt till Creditstar.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att få bekräftelse av Creditstar om personuppgifter som rör dig behandlas och, om så är fallet tillgång till uppgifterna. Du har då rätt att få de personuppgifter som rör dig i ett digitalt format.

Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller komplettering av ofullständiga personuppgifter.

Du har även rätt att få dina personuppgifter raderade om:

 • Personuppgifterna inte länge är nödvändiga för de ändamål som de har samlats in,
 • Du återkallar ditt samtycke och Creditstar inte stödjer sin hantering av personuppgifter på annat än ditt samtycke,
 • Du invänder mot behandlingen av personuppgifter i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, eller att du invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR,
 • Om Creditstars behandling skulle strida mot lag,
 • Du har inte rätt att begära att dina personuppgifter raderas om lag kräver att personuppgifterna sparas och behandlas.

Du har rätt att invända mot behandling och/eller begära begränsning i behandling (dvs att Creditstar endast får lagra personuppgifterna) om förutsättningar enligt tillämplig dataskyddslagstiftning finns.

Du har rätt att inge klagomål på Creditstars hantering av personuppgifter till Datainspektionen.

7. Överföring av personuppgifter

 • Din låneansökan och dina personuppgifter kan komma att registreras i databas hos Creditstars samarbetspartners och där användas för administration och prövning av din låneansökan samt annan användning som är nödvändig för att genomföra lånet,
 • Din låneansökan och dina personuppgifter kan komma att hanteras av och lämnas ut till Gruppen samt andra bolag med koncerntillhörighet till Creditstar Sweden AB i den mån det är relevant för att uppnå de ändamål uppgifterna ifråga har insamlats för i enlighet med detta användaravtal,
 • Creditstar kan komma att använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges i detta personuppgiftsavtal,
 • Personuppgifter kan komma att överföras till och från tredje land (land utanför EU eller EES-området) I vissa fall kan överföring ske till länder där kommissionen inte beslutat om att landet har en adekvat skyddsnivå, det föreligger därmed eventuellt ökade risker för personuppgiftshanteringen avseende dess skyddsnivå och vidtagna skyddsåtgärder.

8. Säkerhet och gallring av personuppgifter

Alla personuppgifter skyddas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Information samlas, överförs och lagras på säkra servrar som är oåtkomliga för obehöriga personer och system.

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Dina personuppgifter gallras löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

9. Legala förfrågningar och förebyggande av skada

Creditstar kan använda, lagra, utlämna och dela din information som svar på legala förfrågningar (som till exempel husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka och förhindra kriminell aktivitet. Detta gör vi för att vi ska kunna skydda oss själva, dig och andra användare. Det kan innebära att lagringen sker som en del i en undersökning om vi tror att så krävs enligt tillämplig lag. Information som vi erhåller om dig när du använder Tjänsten, kan användas och lagras under en längre tid än vad som krävs för övriga ändamål när informationen är föremål för legal förfrågan, skyldighet enligt lag, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policyer, eller annars för att förebygga skada.

10. Cookies och liknande teknik

Vi samlar in information med hjälp av cookies och andra tekniker som känner igen dig som användare. För information om hur vi använder dessa tekniker och hur du kan förhindra användandet av cookies, vänligen se vår cookiepolicy.

11. Ändringar i personuppgiftsavtalet

Personuppgiftsavtal kan komma att ändras för att efterfölja tillämplig dataskyddslagstiftning.

Om vi gör ändringar i detta personuppgiftsavtal kommer vi att meddela dig genom att publicera den uppdaterade versionen här och i de fall det krävs kommer vi på nytt be om ditt samtycke.

12. Lagval och tvistlösningar

Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftsavtal och din användning av Tjänsten regleras av svensk lag. Tvist ska lösas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

13. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Creditstar är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Tjänsten. För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, vänligen kontakta oss på dpo@creditstar.se.

Policy för cookies

Policy för cookies

Vad är en cookie?

En cookie är en liten fil som lagrar information på din dator när du besöker en webbplats. Cookies gör det möjligt för webbplatser att förbättra sin tjänst, uppskatta antalet besökare och användarmönster, lagra information om besökarnas val och känna igen dem när de återkommer.

Creditstar kommer att ställa in en cookie på landningssidan www.creditstar.se, och så fort som möjligt kommer vi att ge dig information om hur vi använder cookies. Genom att använda vår webbplats godkänner du att det används cookies. Du kan ställa in din webbläsare så att den inte godkänner cookies (eller inte godkänner cookies från tredje part), men om du gör detta är det möjligt att du inte kommer att kunna använda webbplatsen fullt ut, och det är möjligt att du inte kan ta del av vissa kampanjer som vi kör då och då. Tredje partsannonsörer på vår webbplats kan också använda cookies, men vi har inte någon tillgång eller kontroll över dem.

Varför vi använder cookies?

Vi använder cookies för att ge våra kunder en bättre upplevelse och tillhandahålla dig vår tjänst; dessa personuppgifter används endast av oss och delas inte med tredje man. Cookies gör det möjligt för vår webbplats att komma ihåg dina preferenser och anpassa vår webbplats. Cookies hjälper oss även att förstå vilka sidor som våra kunder gillar på vår webbplats, exempelvis använder vi cookies till att räkna antalet besök på olika sidor eller hur många kunder som slutför en ansökan. Vi kan inte identifiera en särskild kund med denna information, men den hjälper oss att förstå våra kunders behov och förbättra vår tjänst. Vi ställer även in cookies för att hantera låneansökningar och processer för att hantera konton som är viktiga för att tillhandahålla dig tjänsten.

×